I. všeobecné obchodní podmínky pro překlady agentury SLOVESO.CZ

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky určují vztah mezi agenturou SLOVESO.CZ (dále jen agentura) na straně jedné a jejími zákazníky na straně druhé a jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy mezi těmito stranami. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy i v tom případě, kdy smlouva je uzavřena pouhým elektronickým přijetím a potvrzením elektronické objednávky. Obchodní podmínky zákazníků nebudou akceptovány, pokud budou v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Smluvní vztah mezi klientem a agenturou je smluvním vztahem mezi klientem a řešitelem konkrétní zakázky (některý z členů agentury) a řídí se právním řádem České republiky, především ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2. Převzetí a předání zakázky
Zákazník předá podklady k překladu a vyhotovený překlad přebere vždy na místě a v čase dle dohody s agenturou, nejčastěji však prostřednictvím e-mailové pošty, faxem nebo poštou, u rozsáhlejších zakázek na datovém nosiči CD zaslaném poštou, kurýrní službou nebo po dohodě předaném osobně. Přijímáme ke zpracování podklady v datových formátech Word, Excel, PowerPoint, InterLeaf, Trados (po předběžné specifikaci) a dalších běžných formátech po dohodě.
U tiskových zakázek přichází v úvahu předání osobně, poštou, spediční nebo kurýrní službou v závislosti na povaze zakázky.
Náklady na doručení jdou k tíži zákazníka, u větších zakázek mohou být odpuštěny.

3. Dodací lhůty
Dodací lhůty se u překladů stanovují dohodou se zákazníkem. Pro základní orientaci lze dodací lhůtu stanovit podle rychlosti překladu 10 normostran/den, přičemž do této lhůty nutno připočítat den převzetí a den předání textu, soboty, neděle a svátky. U expresních překladů je k běžné ceně účtován expresní příplatek dle aktuálního ceníku, přičemž jeho výše může být kromě času ovlivněna i množstvím překládaného textu. Při větším rozsahu a krátké dodací lhůtě se expresní příplatek může zvýšit až na 100% běžné ceny. Rozsah 10 normostran/den je obecně považován za hranici expresního překladu. Výše uvedené dodací lhůty mají nezávazný charakter a jsou pouze kvalifikovaným odhadem. Nejsou proto součástí smluvního ujednání mezi zákazníkem a agenturou.

4. Stornovací podmínky
Zákazník, který odstoupí od objednávky překladu, je povinen uhradit cenu za již zhotovenou část překladu, případně i za celý překlad, pokud je již dohotoven.

5. Překlady textů s dalším zpracováním
Překlady textů určené pro nakladatelskou činnost, veřejnou publikaci či jiné účely vyžadující speciální nebo zvýšenou kvalitu překladu, jsou prováděny v odpovídající zvýšené kvalitě po písemném upozornění zákazníka, že se o takovéto texty jedná. Takovéto překlady vyžadují další finanční náklady na provedení příslušných jazykových korektur. Pokud zákazník neupozorní agenturu na skutečnost, že jde o takovýto překlad a neobjedná jazykovou korekturu, nemůže nést agentura odpovědnost za dosažení příslušné úrovně překladu. Rovněž tak to platí, pokud zákazník neprovede závěrečnou korekturu před tiskem nebo neposkytne hotový text před tiskem k závěrečné korektuře korektorovi.

6. Platební podmínky
  1. Standardní doba splatnosti činí 10 dnů od data vystavení faktury.
  2. Nedojde-li ze strany zákazníka k úhradě fakturovaná částky do data splatnosti, budou mu účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně. Pokud prodlení platby převýší 30 dnů po splatnosti, bude zákazníkovi naúčtována smluvní pokuta ve výši =5.000,- Kč v souvislosti s administrativní zátěží při zahájení soudního nebo mimosoudního vymáhání.
  3. Při uplatnění některé ze sankcí dle bodu 2. je agentura oprávněna zrušit veškeré objemové nebo jiné poskytnuté slevy vztahující se k zakázce a tento rozdíl dofakturovat zákazníkovi. Zákazník je povinen tuto fakturu uznat a zaplatit do data splatnosti.
  4. Agentura nemá povinnost poskytovat zákazníkům platbu na fakturu s odloženou splatností.
  5. Agentura může požadovat, a to zvláště u nových zákazníků a větších zakázek, zálohovou platbu předem.


7. Odpovědnost a náhrada škody
Zákazník má právo na náhradu škody, pokud je tato vzniklá úmyslně nebo vědomou nedbalostí ze strany agentury. Pokud je zákazníkem dodaný text předlohy neúplný, jazykově nekvalitní nebo špatně čitelný, nemůže agentura odpovídat za případné chyby v překladu. Pokud zákazník používá svoji firemní terminologii, kterou agentuře nadá k dispozici nebo na nutnost jejího použití písemně neupozorní, neodpovídá agentura za nepřesnosti překladu, které z toho vyplývají. Obdobně to platí i o kontextu s dalšími dokumenty, postupy, událostmi a navazujícími souvislostmi, které agentura nedostala k dispozici. Objeví-li se v překladu chyba, za kterou agentura odpovídá, má zákazník právo na opravu vyhotoveného překladu. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny. Reklamaci překladu je nutno uskutečnit ve lhůtě 14 dnů od doručení předmětného překladu se specifikací chyb a původním textem jako přílohou. Agentura nenese odpovědnost za škody vzniklé následně použitím přeloženého textu.

8. Všeobecná a závěrečná ustanovení
Agentura SLOVESO.CZ se zavazuje, že žádné skutečnosti tvořící obchodní tajemství objednatele (zákazníka), které by se dozvěděla při plnění zakázky nesdělí třetí straně, pokud k tomu nebude mít souhlas objednatele nebo důvod vyplývající ze zákona. Tento závazek platí obdobně i pro spolupracující osoby.